powiat art

 

Informujemy, że w ogólnodostępnym serwisie wroSIP, w module Infrastruktura, udostępniona została warstwa „Różnice wysokości do PL-EVRF2007-NH” prezentująca informacje o różnicach wysokości pomiędzy układami wysokościowymi stosowanymi obecnie na obszarze powiatu wrocławskiego, tj.  Kronsztadt'60, PL-KRON86-NH (Kronsztadt'86), Amsterdam m. Wrocław a układem wysokościowym PL - EVRF2007-NH.

Zgodnie z  rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. poz. 1247) wdrożenie układu
PL-EVRF2007-NH na obszarze całego kraju ma nastąpić do dnia 31 grudnia br. W powiecie wrocławskim termin zakończenia prac związanych z dostosowaniem wektorowych obiektów baz państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego  do układu PL-EVRF2007-NH ustalony został z wykonawcą na 31 października br.

Warstwa stanowi materiał pomocniczy dla Wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych.

Opublikowana została również usługa WMS:

https://serwis.wrosip.pl/gpservices/wroSIP_ObszarRoznicaWysokosci_WMS/MapServer/WMSServer

 

Informacja dla Wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych realizujących zlecenia na terenie powiatu wrocławskiego >>>

 

Obszary różnic wysokości pomiędzy układami wysokości - paczka danych w formacie dgn, dxf, kcd, shp >>>

 

 

 

 

 

Dział: aktualności

Oferta pracy

poniedziałek, 01 lipiec 2019 08:57

 powiat art

 

Dyrektor Powiatowego Zakładu Katastralnego we Wrocławiu ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko urzędnicze  REFERENT/STARSZY REFERENT/MŁODSZY GEODETA/GEODETA (w zależności od kwalifikacji) w Pracowni Ewidencji Gruntów i Budynków.

 

Miejsce wykonywania pracy:    Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu
ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław

Wymiar czasu pracy:   1 etat

 

1. Wymagania kwalifikacyjne:
1) niezbędne:
a)    wykształcenie:
˗    wyższe geodezyjne I lub II stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym
lub
˗    średnie geodezyjne,
b)    spełnianie wymagań dla stanowisk urzędniczych określonych w art. 6 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
c)    znajomość organizacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
d)    znajomość przepisów prawa w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań na stanowisku, w szczególności ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne wraz z przepisami wykonawczymi,
e)    znajomość przepisów organizacyjnych, w tym Statutu Powiatowego Zakładu Katastralnego we Wrocławiu oraz Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zakładu Katastralnego we Wrocławiu,
f)    umiejętność biegłej obsługi komputera, w tym systemu Windows oraz pakietu biurowego Microsoft Office;
2) dodatkowe:
a)    doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z aktualizacją lub udostępnianiem informacji z ewidencji gruntów i budynków,
b)    znajomość aplikacji TurboEWID - komponentu systemu PZGiK EWID 2007,
c)    umiejętność dobrej organizacji pracy własnej oraz pracy w zespole.

2.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a)    przyjmowanie i obsługa wniosków na udostępnienie informacji zawartych w operacie ewidencyjnym,
b)    przygotowanie wypisów, wyrysów, kopii dokumentów uzasadniających wpisy do bazy danych operatu ewidencyjnego, plików komputerowych sformatowanych zgodnie z obowiązującym standardem wymiany danych ewidencyjnych,
c)   rejestracja w systemie PZGiK dokumentów stanowiących podstawę aktualizacji informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków,
d)    aktualizacja baz danych EGiB i RCWiN,
e)   przygotowanie projektów odpowiedzi na pisma,
f)    ewidencjonowanie i przetwarzanie (skanowanie) dokumentów uzasadniających wpisy do baz danych EGiB i RCWiN.

 

zobacz informację o naborze na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

Dział: aktualności

Oferta pracy

środa, 10 kwiecień 2019 11:02

 powiat art

 

Dyrektor Powiatowego Zakładu Katastralnego we Wrocławiu ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko urzędnicze STARSZY REFERENT/MŁODSZY KARTOGRAF/KARTOGRAF (w zależności od kwalifikacji) w Pracowni Systemów Informacji Przestrzennej.

Miejsce wykonywania pracy:    Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu, ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław

Wymiar czasu pracy:   1 etat

 

1. Wymagania niezbędne: 

a)    wykształcenie wyższe geodezyjne, kartograficzne, geoinformatyczne lub pokrewne I lub II stopnia  w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym,

b)    spełnienie wymagań określonych dla stanowisk urzędniczych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,

c)    znajomość przepisów prawa geodezyjnego i kartograficznego,

d)    znajomość funkcjonowania administracji publicznej,

e)    znajomość oprogramowania ArcGIS.

2. Wymagania dodatkowe: 

a)     doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,

b)     znajomość zagadnień związanych z planowaniem przestrzennym, 

c)     certyfikaty poświadczające znajomość oprogramowania GIS, 

d)     znajomość technologii tworzenia aplikacji webowych (html i php),

e)     umiejętność przetwarzania danych 3D,

f)      doświadczenie w pracy z bazami danych, w tym tworzeniu zapytań w języku SQL,

g)     znajomość obsługi programów graficznych,

h)     znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej,

i)      umiejętność dobrej organizacji pracy własnej oraz pracy w zespole,

j)      predyspozycje w zakresie wystąpień i prezentacji publicznych.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a)     tworzenie oraz aktualizacja danych i metadanych systemu wroSIP,

b)     tworzenie i aktualizacja serwisów mapowych oraz stron informacyjnych systemu wroSIP,

c)     wykonywanie analiz przestrzennych, 

d)     tworzenie wizualizacji i opracowań kartograficznych,

e)     szkolenia oraz wsparcie techniczne dla użytkowników systemu wroSIP,

f)      obsługa spraw w zakresie działania Pracowni Systemów Informacji Przestrzennej,

 

         zobacz informację o naborze na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

Dział: aktualności

Oferta pracy

wtorek, 09 kwiecień 2019 11:17

 powiat art

 

Dyrektor Powiatowego Zakładu Katastralnego we Wrocławiu ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko urzędnicze  GEODETA/STARSZY GEODETA (w zależności od kwalifikacji) w Dziale Weryfikacji Materiałów Zasobu

 

Miejsce wykonywania pracy:    Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu
ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław

Wymiar czasu pracy:   1 etat

 

1. Wymagania kwalifikacyjne:
1) niezbędne:
a)    wykształcenie:
˗    wyższe geodezyjne I lub II stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym
lub
˗    średnie geodezyjne,
b)    spełnianie wymagań dla stanowisk urzędniczych określonych w art. 6 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
c)    znajomość organizacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
d)    znajomość przepisów prawa w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań na stanowisku, w szczególności ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne wraz z przepisami wykonawczymi,
e)    znajomość przepisów organizacyjnych, w tym Statutu Powiatowego Zakładu Katastralnego we Wrocławiu oraz Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zakładu Katastralnego we Wrocławiu,
f)    umiejętność biegłej obsługi komputera, w tym systemu Windows oraz pakietu biurowego Microsoft Office;
2) dodatkowe:
a)    uprawnienia zawodowe w zakresach określonych w art. 43 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne,
b)    doświadczenie w zakresie weryfikacji operatów technicznych,
c)    doświadczenie w zakresie wykonywania prac geodezyjnych,
d)    znajomość aplikacji TurboEWID - komponentu systemu PZGiK EWID 2007,
e)    doświadczenie w zakresie wykorzystania usług danych przestrzennych WMS/WFS/CSW,
f)    praktyczna znajomość mechanizmów wymiany danych opartych o schemat GML,
g)    umiejętność dobrej organizacji pracy własnej oraz pracy w zespole,
h)    odporność na stres, dokładność, odpowiedzialność, sumienność.

2.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a)    weryfikacja zbiorów danych i materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych podlegających zgłoszeniu i przekazaniu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego pod względem kompletności i zgodności z przepisami prawa obowiązującego w geodezji i kartografii,
b)    sporządzanie protokołów weryfikacji operatów technicznych,
c)    sporządzanie dokumentów obliczenia opłaty,
d)    ewidencjonowanie materiałów zasobu,
e)    udzielanie informacji wykonawcom prac dotyczących weryfikacji złożonych operatów technicznych,
f)    współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi jednostki oraz Starostwa Powiatowego we Wrocławiu w zakresie prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

 

zobacz informację o naborze na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

Dział: aktualności

e-Usługi

wtorek, 30 październik 2018 14:42

 

  e-Usługi

 

Dedykowane usługi Portalu Obsługi Klienta >>>  wdrożone w ramach projektu „Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG” dofinansowanego z Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020,Oś priorytetowa 2. Technologie informacyjno-komunikacyjne, Działanie 2.1. E-usługi publiczne, umożliwiają zainteresowanym osobom wgląd do materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z obszaru powiatu wrocławskiego, a także dają możliwość zamówienia i pobrania dokumentów - po złożeniu odpowiedniego wniosku i zrealizowaniu opłaty, m.in. poprzez płatności elektroniczne.

 

Katalog e- usług obejmuje:

e-usługi przeglądania map [Portal Mapowy] >>>

e-usługi przeznaczone do przeglądania mapy ewidencyjnej i zasadniczej, nie wymaga logowania (ogólnodostępna).

 

e-usługi dla Każdego [Portal Interesanta] >>>>

e-usługi przeznaczone dla każdego interesanta, umożliwiają zamówienie i pobranie kopii materiałów zasobu oraz dokumentów wymaganych do celów prawnych (wypis, wyrys z EGiB). Istnieje możliwość dokonania płatności i pobrania materiałów w formie elektronicznej. Logowanie do e-usług możliwe jest poprzez Profil Zaufany (eGO).

 

e-usługi dla Urzędników [Portal IntraEWID] >>>

e-usługi przeznaczone dla pracowników innych urzędów (m.in. Starostwo Powiatowe we Wrocławiu, urzędy gmin , urzędy skarbowe) umożliwiające wgląd do danych przedmiotowych i podmiotowych, w tym danych osobowych EGiB, a także prowadzenie innych rejestrów, tj. EMUiA (Ewidencja Miejscowości, Ulic i Adresów) i EMK (ewidencja mienia komunalnego) w powiązaniu z ewidencją gruntów i budynków. Dostępne tylko dla uprawnionych podmiotów.

 

e-usługi dla Podmiotów Publicznych [Portal PRZP] >>>

e-usługi przeznaczone dla podmiotów publicznych umożliwiające złożenie wniosku o udostępnienie w postaci elektronicznej zbiorów danych zgodnie z art. 40a ust. 2 pkt 4 a i b Prawa geodezyjnego i kartograficznego.

 

e-usługi dla Geodetów [Portal Geodety] >>>

e-Usługi przeznaczone dla wykonawców realizujących prace geodezyjne na terenie powiatu, umożliwiają zgłoszenie pracy, złożenie zamówienia na materiały zasobu, pobranie dokumentu obliczenia opłaty, dokonanie płatności elektronicznych, pobranie przygotowanych materiałów oraz przekazanie zawiadomienia i operatu (eOperatu). E-usługa umożliwia wykonawcom bieżące monitorowanie postępu obsługi zgłoszeń w portalu.

 

e-usługi dla Projektantów [Portal Projektanta] >>>

e-usługi umożliwiające projektantom składanie wniosków o uzgodnienie projektu sieci uzbrojenia terenu, pobranie DOO i opłacenie go drogą elektroniczną.

 

e-usługi dla Rzeczoznawców [Portal Rzeczoznawcy] >>>

e-usługi umożliwiające rzeczoznawcom majątkowym przeglądanie aktów notarialnych (po wcześniejszym wykupieniu wglądu do danej jednostki ewidencyjnej) oraz zamawiania danych dotyczących wskazanych transakcji z rejestru cen i wartości nieruchomości.

 

e-usługi dla Komorników [Portal Komornika] >>>

e-usługi umożliwiające komornikom sądowym weryfikację czy dłużnik figuruje w bazie EGiB (posiada lub nie posiada nieruchomości na terenie powiatu wrocławskiego) oraz złożenie wniosku o udostępnienie informacji z rejestru gruntów, budynków i lokali.

 

e-usługi do Narady Koordynacyjnej [Portal Narad Koordynacyjnych] >>>

e-usługi przeznaczone dla pracowników branż umożliwiające uczestnictwo w naradzie koordynacyjnej przez Internet.

 

Dział: serwisy mapowe

Serwis wroSIP - ortofotomapa z 2017 r.

piątek, 02 luty 2018 16:26

powiat art

 

Informujemy, że ortofotomapa z 2017 r., opublikowana w serwsie wroSIP, została opracowana na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w dniach 17-18 maja 2017 r. przez konsorcjum: MGGP Aero SP. z o. o. z Tarnowa, GISPRO Sp. z o. o. ze Szczecina i OPEGIEKA Sp. z o. o. z Elbląga.

Ortofotomapę o rozdzielczości terenowej 10 cm można przeglądać we wszystkich modułach serwisu wroSIP zestawiając ją z dowolnie wybranymi warstwami tematycznymi. Przypominamy, że w serwisie dostępne są również zobrazowania lotnicze: z 2004 r. (rozdz. 50 cm), 2009 r. (rozdz. 15 cm), 2010 r. (rozdz. 50 cm), 2012 r. (rozdz. 10 cm), 2014 r. (rozdz. 10 cm). Zestawienie kilku opracowań daje możliwość analizy zmian w sposobie zagospodarowania terenu, a przydatnym narzędziem w tym zakresie jest "pasek czasu".

Udostępniona została również nowa usługa sieciowa WMS z ortofotomapą z 2017 r., pod adresem:

https://serwis.wrosip.pl/gpservices/pzkOrto2017/MapServer/WMSServer

 

 

 

Dział: aktualności

powiat art

 

Informujemy, że w krajowym serwisie Geoportal.gov.pl możliwy jest  wgląd do aktualizowanych na bieżąco danych graficznych ewidencji gruntów i budynków z obszaru powiatu wrocławskiego (mapa ewidencyjna). Dane udostępniane za pomocą usługi WMS prezentowane są na warstwie tematycznej Krajowa Integracja Ewidencji Gruntów >>> zobacz

 

Krajowa Integracja Ewidencji Gruntów (KIEG) jest usługą, która pod jednym adresem URL integruje powiatowe usługi WMS prezentujące dane geometryczne działek i budynków.

Szczegółowa informacja dotycząca Krajowej Integracji Ewidencji Gruntów >>> zobacz

 

Dział: aktualności

 

wykrzyknik 4

 

Informujemy, że w dniu 5 stycznia 2018 r. Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu będzie nieczynny. Dzień 5 stycznia został wyznaczony dniem wolnym od pracy w zamian za przypadający w sobotę ustawowo wolny od pracy dzień 6 stycznia.

Podstawa prawna: art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t. j. Dz. U. 2016 poz. 1666).

 

Dział: aktualności

Formy ochrony przyrody - informacja w EGiB

środa, 20 grudzień 2017 13:29

powiat art

 

Informujemy, że zgodnie z art. 20 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2101) baza danych ewidencji gruntów i budynków dla obszaru powiatu wrocławskiego została uzupełniona o informacje dotyczące form ochrony przyrody. Oznacza to, że do działek ewidencyjnych zostały przypisane informacje o występowaniu formy ochrony przyrody lub jej braku. Źródłem danych jest Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody (CRFOP) prowadzony w formie systemu teleinformatycznego przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska:

http://crfop.gdos.gov.pl/

(dane opisowe, m.in. metadane o aktach prawnych dotyczących FOP)

http://geoserwis.gdos.gov.pl

(dane przestrzenne - lokalizacja i przebiegi granic FOP)

 

Wgląd do informacji o zasięgach przestrzennych form ochrony przyrody dla obszaru powiatu wrocławskiego możliwy jest również w serwisie wroSIP w dowolnym module po wczytaniu adresu usługi WMS publikowanej przez GDOŚ:

http://sdi.gdos.gov.pl/wms

(adres dostępny także z poziomu : Dodaj WMS/WMTS/ serwisy predefiniowane)

Dział: aktualności

WebEWID - Portal Geodety - zmiana

środa, 09 sierpień 2017 10:34

 

powiat art

 

Informujemy, że w dniu 10 sierpnia 2017 r. (czwartek) w Powiatowym Zakładzie Katastralnym we Wrocławiu wyłączona zostanie stara wersja Portalu Geodety. Dostępna będzie jedynie nowa wersja pod dotychczasowym adresem: ewid.wrosip.pl. Zalogowanie do nowego portalu nie wymaga nowego loginu i hasła.

 

Dział: aktualności
: